అమీర్ పెట్ 2 అమెరికా ట్రైలర్ లాంచ్ లో అంబర్ పెట్ శంకర్ అన్న గురించి మాట్లాడిన మంగలి